אגף הנדסה - עריכת הבקשה

כתובת

רחוב ז'בוטינסקי בניין הקניון לשעבר קומה א'
טלפון : 08-8600700
פקס  :  08-
אימייל :
gigi@k-m.org.il
           oshrit@k-m.org.il

.
עריכת הבקשה
 
על מנת שהבקשה תובא לדיון בפני הועדה המקומית, היא חייבת עפ''י החוק להיות ערוכה ומוגשת ע''י אדריכל/מהנדס/הנדסאי, הרשומים בפנקס המורשים, ובהתאם להוראות שנקבעו בחוק התכנון והבנייה, על תקנותיו (ראה להלן).
על מנת שהטיפול בבקשה יהיה יעיל, יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים במסמכים המלווים את הבקשה, כך שתכלול את כל המידע להבנתה בנקל.
ההוראות נועדו להבהיר ולרכז את כל הדרוש לפתיחת תיק בקשה להיתר, כך שיהא מושלם ויטופל במהירות וללא עיכובים.
בקשה להיתר תוגש ב- 4 עותקים, ותיחתם ע''י המבקש, עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין ובעל הזכות בנכס. חתימת האחראי לביצוע והאחראי לביקורת יכולה להינתן במועד מאוחר יותר.
בבקשה לבנין חדש יש לצרף אישור הג''א עקרוני ואישור חניה, אחרת לא יפתח תיק (רצוי גם אישור חברת חשמל).

מיהו ''בעל זכות בנכס'' (תקנה 2א') ?


א. במגרש ריק – מי שרשום בטאבו כבעלים או חוכר.
ב. בבית משותף – כל בעלי הדירות או נציגות הבית המשותף.
ג. בנכס שאינו רשום – מי שחייב מס רכוש או קרן פיצויים.
ד. בנכס של המדינה – מינהל מקרקעי ישראל (מ.מ.י.),או מינהל הדיור הממשלתי,הכל לפי העניין.
ה. דייר מוגן חייב להודיע לבעל הנכס על בקשה לבניה והועדה המקומית תתן את ההיתר רק לאחר 30 יום.
ו. בנכס שעבר פרצלציה שטרם נרשמה, מי שהיה בעל הזכות בחלקות המקוריות שאוחדו.
ז. בנכס עירוני – חתימת מחלקת נכסי העירייה.

מתן הודעה לזכאים אחרים (תקנה 2ב')

1. אם לא כל בעלי הנכס חתמו, יש לשלוח להם הודעה + תכנית ע''ח המבקש ולחכות לתגובתם (בעל הנכס יציג נסח טאבו מרוכז של כל הדירות או תצהיר שהנכס טרם נרשם בטאבו ורשימת הדיירים מאושרת ע''י ועד הבית ועוד).
2. אם אחד מהם מענו אינו ידוע, על בעל הבקשה להגיש תצהיר שעשה כל מאמץ סביר להשיגו ויפרסם הודעה בעיתונות.
3. במידה ואחד מבעלי הנכס הגיש התנגדות, יש להודיע לו על ההחלטה ולחכות עוד 30 יום להוצאת ההיתר (תקנה 2ג').

מי רשאי לערוך בקשה להיתר בנייה

רשאי לערוך בקשה להיתר בנייה, מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות מוסמכת תכנית כמשמעותה בתקנות התכנון והבניה (מהנדס, אדריכל, או הנדסאי רשום בפנקס המהנדסים או בפנקס ההנדסאים).

מפרט

במפרט יסומנו כל המרכיבים והחתכים הנדרשים בתקנות התכנון והבניה, אשר עורך הבקשה אמור להכיר ומחוייב לנהוג לפיהן. על הבקשה לכלול:
סימון מרכיבים להריסה – מבנים, חלקי מבנה, גדרות, מדרגות וכן עצים לעקירה.
סימון מרכיבים לשימור – מבנים, חלקי מבנה, גדרות, מדרגות ומרכיבי פיתוח שונים וכן עצים לשימור.
העמדת הבנין - תוצג על רקע מפת מדידה בקנ''מ 1:250, ותכלול את קווי הבניין כפי שסומנו על ידי המחלקה למידע ולמיפוי, סימון מרווחי הבניה המבוקשת מגבולות המגרש, תרשים סביבה וסימון הצפון.
מפת איתור עבודה - תערך בקנ''מ 1:250 ובה יפורטו: הבניינים, דרכי הגישה והכניסות אליהן, החצרות, מקומות החניה, מקומות לתליית כביסה, ריכוז פחי אשפה, מיכלי גז וכדומה. במבנים גדולים מאוד, תותר הגשת התוכניות בקנ''מ 1:200, באישור מהנדס העיר.
תשריט סכמתי של שטחי הבניה, בצורה גרפית
תכניות כל הקומות - תכניות כל הקומות תוצגנה בקנ''מ 1:100, עם סימון פעולות הבנייה על פי הצבעים המוסכמים, וסימון כיוון הצפון.
חתכים - חתכי אורך ורוחב, חתך מקומי דרך שטחי מילוי, חתך דרך מדרגות, חתך דרך שיא גג הרעפים, סימון קו קרקע טבעי. יש לצבוע את כל החתכים לפי צבעים מוסכמים: בטון – כחול, אבן – אדום, בלוקים – ירוק, גג רעפים - חום.
חזיתות - סימון חומרי הבניה לציפוי החזיתות, מפלסי קומות, מפלסי קרקע וגגות, מתקנים על הגג. חזית לצד הרחוב של הבתים הגובלים (אם נדרשה) וכן סימון חזיתות לשימור.
מקלט/ממ''ד - תכניות המקלט/ממ''ד יוצגו בקנ''מ 1:50, ויחתמו על ידי הג''א.
פיתוח השטח
יוצג על רקע תכנית מדידה בקנה מידה 1:100
יצויין אופן הטיפול בהפרשי הגובה בפיתוח השטח
יסומנו קירות התמך בתכנית הפיתוח והחתכים
מפלס קרקע של מגרשים גובלים יצויין בתכנית ובחתכים ויוצג אופן הטיפול בגבול המשותף.
יסומנו מפלסי הקרקע, חצרות, גדרות, ריצוף, גינון וכדומה.
יסומנו פני קרקע טבעית וסופית.
יצוינו חומרי הגדרות (אבן או אחר).
צביעה על פי צבעים מוסכמים: אבן – אדום, ריצוף – חום בהיר, גינון - ירוק.
שטח מילוי
ציון הפתרון ההנדסי ליסודות
ציון מפורש של שטחי המילוי.
גג שטוח
ציון כל המתקנים והסתרתם.
גג רעפים
ציון שיפוע הגגות במעלות
תכנית מפלס הגג עם כל האלמנטים (מדרגות, ארובות, חדר מעלית, קולטים, דודי שמש)
ציון הגובה הסופי (פנימי וחיצוני) בקדקוד.
מידות הבניין
ציון בכל הקומות – מידות חוץ ופנים, עובי קירות, רוחב ואורך הפתחים, רוחבם אורכם שטחם ויעודם של כל חדר וחלל.
מפלסים
סימון מפלס הכניסה ב- 0.00
ציון הגובה האבסולוטי אליו הוא מתייחס
ציון כל שאר המפלסים בחתכים, בחזיתות, בתכנית הפיתוח.

מבני העזר ושטחי שירות
ציון גם אלה הנמצאים מחוץ לבניין (כגון: מוסך,ח. אשפה,ח. טרנספורמציה, מיכל דלק)
מחסן צריך להיות בעומק של 1.00 מ' לפחות, מתחת לאדמה.
תכנון חניון עם סימון מיקום עמודי קונסטרוקציה.
תכנון רמפת כניסה ויציאה מחניון הבניין לכביש.
סימון מיקום מזגנים ואופן הסתרתם, וסימון מסתורי כביסה.

חזור