הצהרת מהנדס /אדריכל על נפחי הפסולת

פרטי הבקשה 

 

הצהרת מהנדס /אדריכל על נפחי פסולת צפוי מהאתר

מאשר בזאת את חישוב נפחי פסולת הבניין למבנה המפורט לעיל .

בהתאם לנספח מצ"ב להערכת כמויות

Browser not supported

התחייבות המבקש לפינוי פסולת הבניין לאתר מורשה

 מתחייב בזאת לפנות את פסולת הבניין מהאתר המפורט לעיל לאתר הטמנה מורשה כמו כן ידוע לי כי אי עמידה בהתחייבות זו כמוה, כאי עמידה בתנאי היתר הבניה על כל המשתמע מכך , וכן ידוע לי כי מתן טופס 4 למבנה מותנה בהצגת אישור מאתר ההטמנה על פינוי הפסולת בהתאם לכמות הפסולת המוצהרת בטופס זה.