ערוכה בהתאם לתקנות וההוראות הנוגעות לכיבוי אש. 

על פי סעיף 18, היוועצות עם גורמים מאשרים, לתיקון 101, לא תידרש היוועצות עם רשות הכבאות במקרים הבאים (יש לסמן את השורה הרלוונטית): (חובה) שדה חובה

(גזוזטרה- מרפסת הבולטת מקירותיו החיצוניים של הבניין)

ידוע לי כי הצהרתי מהווה אישור תכנית כיבוי אש. באם יתברר שהצהרתי זו אינה נכונה כולה או מקצתה אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

Browser not supported

הערה: בשלב תעודת הגמר יידרש אישור של עורך הבקשה כי כל אלמנטי בטיחות האש הותקנו כראוי במבנה.