הגוף או האדם שלמענו נעשית הפעולה ומקום הפעולה

הפנייה זו ניתנת לעניין פרק י"ג "תגמולים למתנדבים" לחוק הביטוח לאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995 (פרק ט2 לחוק בנוסחו הקודם),
שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה.
 
Browser not supported

תודה,

גל בן יעקב, האגף לשירותים חברתיים, תחום התנדבות